תשובה לדבריה של איריס

מזכירות הראל • 19/2/2018 כניסות

איריס שלום רב !! 

     ראשית לכל, אנחנו פועלים לפי הסיכום בשיחת הקיבוץ ובהתאם להנחיות הנהלת הקיבוץ. 

1. לאחר שיחת הקיבוץ, וכפי שדיווחנו, התקיימה בתאריך 17.1.18 פגישה בלשכת התכנון המחוזית, ירושלים. בפגישה השתתפו המתכננים ונציגי הקיבוץ והמועצה. 

2. לשכת התכנון הוציאה סיכום והתקיימה, בשבוע שעבר, פגישת יועצים ומתכננים לדיון ולליבון ההמלצות של לשכת התכנון, ולביצוע השינויים הנדרשים ע"י לשכת התכנון. 

התכנית נמצאת בימים אלו בעבודה על לוחות השרטוט של היועצים השונים. 

3. יועץ תנועה - כפי שהתחייבנו התקיימה שיחת קיבוץ עם אברי קדמי, יועץ התנועה. 

4. כאשר תסתיים העבודה בסעיף 2, התכנית תוגש להערות נוספות של בודק התכניות בוועדה המקומית מטה יהודה. במקביל, ועפ"י המלצת לשכת התכנון, תתקיים פגישה עם עמליה אברמוביץ', מנהלת מחלקת התכנון ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מחוז ירושלים, כדי לקבל את הערותיה.

5. התכנית תוצג להנהלת הקיבוץ החדשה וככל שזו תאשר להתקדם, תתקיים שיחה פתוחה עם החברים, במסגרת שיתוף ציבור. בשיחה זו יוצגו וידונו בין היתר המלצות הגופים השונים והתכנית המוצעת ע"י המתכננים והנהלת הקיבוץ.  

6. בכפוף לשינויים הנדרשים ע"י הגורמים השונים, התכנית תוגש לוועדה המקומית.  

             

          בברכה, 

              עוזי  

הודעות בנושא זה