Rapoo- It solutions & Corporate template

02-9902880

צור קשר

mazkira.harel@gmail.com

שלח דוא"ל


הנופלים חברי חטיבת פלמ"ח הראל

חברי הגרעינים המייסדים של הראל שנפלו בקרבות מלחמת השחרור, עוד טרם עליית הקיבוץ לקרקע.
מצבה עם שמותיהם נמצאת ביער המגינים ליד מצפה הראל.

שם פרטישם משפחהנפלשנהקיבוץ הכשרה
חנוךנבנהויז21.5.47תש"זתש"ז
נתןצייכנר10.1.48תש"חעין שמר
מיכאלאילברג31.3.48תש"חנגבה
דודחקלאי31.3.48תש"חעין שמר
אוריקוסטקובסקי10.5.48תש"חעין שמר
אליעזר

שמוקלר 8

11.5.48

תש"ח

נגבה

עידן

הורביץ

15.5.48

תש"ח

נגבה

דני

אוסטרובסקי

20.5.48

תש"ח

דליה

חיים

רוטנברג

20.5.48

תש"ח

שער העמקים

משה

חרש

31.5.48

תש"ח

עין שמר

יצחק

שמואלי

3.6.48

תש"ח

דליה

אברהם

שמעונוביץ

3.6.48

תש"ח

נגבה

פנחס

מאיר

7.6.48

תש"ח

דליה

עדני

פיש

28.7.48

תש"ח

נגבה

יאיר

לאפר

4.8.48

תש"ח

נגבה

משה

חיוני

19.4.49

תש"ט

נגבה

​​


הנופלים תושבי הראל ביום נפילתם, מתוך אתר "יזכור" של משרד הביטחון.

kibbutzharel abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות